汉字 节

(繁体字:)   拼音: jié   jiē   注音: ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄝ

部首:   部外笔画:2   总笔画: 5

简体部首:   简体部外笔画: 2   简体总笔画:5

繁体部首:   繁体部外笔画:2   繁体总笔画:8

五笔86/98: ABJ   仓颉: TSL   郑码:EYVV   电码:4634

笔顺编号:12252   四角号码: 44227   UNICODE:8282


基本字义

(節)

jié  ㄐㄧㄝˊ
 1. 竹子或草木茎分枝长叶的部分:竹~。~外生枝。
 2. 物体的分段或两段之间连接的部分:关~。两~车厢。
 3. 段落,事项:~~(一段一段地,逐步)。~目。
 4. 中国历法把一年分为二十四段,每段开始的名称:~气。~令。
 5. 纪念日或庆祝宴乐的日子:~日。
 6. 礼度:礼~。
 7. 音调高低缓急的限度:~奏。~拍。~律。
 8. 操守:~操。晚~。变~。高风亮~(高尚的品德和节操)。
 9. 省减,限制:~省。~制。开源~流。
 10. 略去,简略:~选。~录。
 11. 古代出使外国所待的凭证:符~。使~。
 12. 姓。

英汉互译

burl   gnarl   knar   knurl   kts   node   nodosity   nodus   period   section   stanza  

方言集汇

 • 粤语:zit3

详细解释

 1. 節 jiē
 2. ——用于“节骨眼”、“节子”等复音词中
 3. 另见 jié

词性变化

節 jié〈动〉

 1. 减省 [economize;save]
  1. 强本而节用,则天不能贫。——《荀子·无论》
  2. 节器用。——《左传·成公十八年》
  3. 谨身节用。——宋· 司马光《训俭示康》
  4. 裁节邮传冗费。——清· 张廷玉《明史》
 2. 又如:节啬(吝啬);节限(节约限制);节养(自奉俭省);节缩(节俭紧缩);节简(节俭简朴)
 3. 节制;管束 [restrain;control]
  1. 不以礼节之。——《论论》
  2. 种树节四时之适。——《韩非子·难二》
  3. 好廉自克曰节。——《周书·谥法》
 4. 又如:节性(节制性情);节矜(节制约束而又刚毅坚强)
 5. 调节 [regulate]
  1. 节其流,开其源。——《荀子·富国》

節 jié〈量〉

 1. 用于分段的事物。如:两节车厢;三节课
 2. 速度单位。1 海里/小时 称为1节[knot]。通常用于航海度量。
 3. 另见 jiē

節 jié〈形〉高峻的样子 [towering]

  1. 节彼南山,维石岩岩。(山石满满。)——《诗·小雅·节南山》

《康熙字典》

 • 《未集上》《竹字部》 ·節
 • 〔古文〕卩《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》��子結切,音接。《說文》竹節也。又操也。《左傳·成十五年》諸侯將見子臧于王而立之,子臧辭曰:前志有之曰:聖達節,次守節,下失節。爲君非吾節也。 又止也,檢也,制也。《易·頤象》君子以愼言語,節飮食。《疏》節,裁節。又《節卦》節亨。苦節不可貞。《疏》節者,制度之名,節止之義,制事有節,其道乃亨。又《說卦傳》節,止也。《書·康誥》節性惟日其邁。《禮·檀弓》品節斯。《註》制斷也。《爾雅·釋樂》和樂謂之節。《疏》八音克諧,無相奪倫,謂之和樂,樂和則應節。《左傳·莊二十三年》公如齊觀社,曹劌諫曰:會以訓上下之則,制財用之節。《史記·樂書》大禮與天地同節。《正義曰》天有日月,地有山川,高��如形,生用各別。大禮辯尊��貴賤等差異別,是大禮與天地同節。 又符節,所以示信。《書·康誥》惟厥正人越小臣諸節。《註》諸有符節之臣,若爲官行文書而有符,今之印者也。《周禮·地官》掌節,掌守邦節而辨其用,以輔王命。凡通達于天下者,必有節以傳輔之。無節者,有幾則不達。《註》以王命往來,必有節以爲信。又《秋官》小行人掌達天下之六節:山國用虎節,土國用人節,澤國用龍節,皆以金爲之。道路用旌節,門關用符節,都鄙用管節,皆以竹爲之。《禮·玉藻》凡君召以三節,二節以走,一節以趨。《註》隨事緩急,急則二節,故走。緩則一節,故趨也。《左傳·文十二年》秦西乞術曰:不腆先君之敝器,使下臣致諸執事,以爲瑞節。《註》節,信也。《史記·秦始皇紀》衣服、旄旌、節旗,皆上黑。《正義曰》旄節者,編旄爲之,以象竹節。 又時節。《左傳疏》凡春、秋分,冬、夏至,立春、立夏爲啟。立秋、立冬爲閉。用此八節之日登觀臺,書其所見雲物氣色。 又人君壽日皆名節,有萬壽節、天中節等名。 又地名。《左思·魏都賦》掘鯉之淀,蓋節之淵。《註》蓋節淵在平原鬲縣北。 又貫節,藥草名。 又樂器,卽拊也,所以節樂。 又諡法,好廉自克曰節。 又漢宣帝改元地節。《應劭曰》欲令地得其節。又姓。明正德中,守禦指揮僉事節鐸。 又官名。《眞��風土記》村中人家稍密,有鎭守之官,名曰買節。 又《集韻》昨結切,音截。《詩·小雅》節彼南山。 又叶子悉切。《陸機·答賈長淵詩》大辰匿暉,金虎習質。雄臣馳騖,義夫赴節。 又叶子計切。《曹植·王霸贊》壯氣凌雲,挺身奮節。所征必拔,謀顯垂惠。

说文解字

 • 《卷五》《竹部》 ·節
 • 竹約也。从竹即聲。子結切

English

knot, node, joint; section

别人正在查的字